Festiwal wrażeń

Zwięzły opis projektu

Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz wsparcia zatrudnienia

 

Działanie: 1 Zachowanie i odnowa atrakcji kuturalnych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie na rzecz zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza

Subdziałanie: Realizacja działań ukierunkowanych na bardziej efektywne włączenie atrakcji kuturalnych i przyrodniczych do programu zrównoważonego ruchu turystycznego

 

Działanie: 2 Wsparcie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rozwój i odnowa lokalnych tradycji folklorystycznych oraz dalszych form lokalnego lub regionalnego, niematerialnego dziedzictwa kuturowego, przy zachowaniu warunków ich wykorzystania na rzecz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze pogranicza

 

Termin realizacji: 10/2017 -09/2020

 

Główne cele

·         Zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze pogranicza czesko-kłodzkiego

·         wydłużenie liczby noclegów

·         udostępnienie tradycji kulturowych regionu

·         stworzenie partnerstwa wewnątrz regionu pomiędzy partnerami ruchu turystycznego

·         pogłębienie współpracy polsko-czeskiej.

 

Przy opracowywaniu produktu uwzględniliśmy aktualne trendy ruchu turystycznego. Potrzeby miejsc celów turystycznych opierają się na aktualnej strategii marketingowej regionu pogranicza kłodzkiego. Chodzi o projekt, którego głównym celem będzie przyciągnięcie uwagi mediów oraz gości w okresie zaczynającego się sezonu turystycznego oraz zaoferowanie podczas głównego sezonu turystycznego jak najbardziej różnorodnych wrażeń związanych z kutuurowym dziedzictwem regionu. Głównymi tematami osi są:

 

·         ważne osobowości z dziedziny kultury

·         historia wojskowości

·         tradycja

 
Poszczególne działania projektu i ich realizacja:

Festiwal wrażeń

Na wybranych miejscach – stanowiących atrakcję dla ruchu turystycznego - dojdzie do opracowania programu wrażeń. Oznacza to, że po stronie czeskiej festiwal wrażeń odbywał się będzie na dwunastu miejscach, a na polskiej stronie na piętnastu miejscach przez okres trzech lat. Każde z włączonych miejsc atrakcji przygotuje program wrażeń na jeden sezon; program ten będzie powtarzany regularnie w określonym dniu tygodnia przez okres wakacji letnich (tzn. około 9x).

Strona internetowa

– strony internetowe opracowane zostaną w czterech wersjach językowych (CZ, PL, DE, EN). Częścią stron internetowych będzie różnież film promocyjny z przebiegu festiwalu wrażeń; film ten można będzie umieścić również u poszczególnych podmiotów.

Drukowane materiały promocyjne

- opracowanie katalogu promocyjnego „Festiwal wrażeń“. Katalog w czterech wersjach językowych ukazuje się na początku każdego roku przed sezonem targów, tzn. trzy razy w ciągu projektu.

Szkolenie

- dwudniowe szkolenie odbywało się bedzie przed każdym sezonem turystycznym oraz przed rozpoczęciem festiwalu wrażeń przez okres trzech lat, dla czeskich oraz polskich podmiotów wrażeń. Uczestnikami tego szkolenia będą przede wszystkim, poszczególne podmioty; w szkoleniu będą mogli uczestniczyć również pracownicy poszczególnych podmiotów zaangażowanych w ruchu turystycznym, pracownicy ośrodków informacyjnych itd.

Podręcznik graficzny

- jednolity styl graficzny uwzględniony będzie we wszystkich formach wyników projektu, takich jak: materiały drukowane, ścieżka edukacyjna, quest, konkurs itp.

Analiza, badania

- zapewnienie liczby uczestników oraz uzyskanie sprzężenia zwrotnego.

Konkurs

- ze względu na  ścisłe powiązanie poszczególnych działań projektu, opracowane zostaną wizytówki gości odwiedzających poszczegolne miejsca w uproszczonym formacie wizytóweki. Po zgromadzeniu 5 pieczątek, dla osoby uczestniczącej w konkursie przygotowana będzie mała nagroda. Po uzyskaniu 7 pieczątek, dla pierwszych trzech uczestników konkursu, przygotowana zostanie nagroda w formie nadzwyczajnego wrażenia.

Ścieżka edukacyjna

- proste tabliczki oznaczające miejsca włączone do Festiwalu wrażeń. Ścieżka edukacyjna oparta jest na poszczególnych tematach w danym roku.

Quest

- to rozwiązanie stanowiło będzie część ścieżki edukacyjnej; oznacza to, że wskazówki mogłyby stanowić element oznakowania ścieżki edeukacyjnej i obydwie propozycje działałyby na rzecz zwiększenia liczby uczestników w poszczególnych miejscach wrażeń.

Imprezy otwierające i zamykające sezon

– impreza otwierająca realizowana jest na stronie polskiej, przy czym zawsze jeden rok z ogólnej ilości trzech organizuje jeden z partnerów. Impreza zamykająca odbywa się na stronie czeskiej.

Kampania marketingowa
- podstawową miarą dla tego działania jest efekt lustrzany; oznacza to, że instrumenty w ramach marketingu - niezależnie od tego czy w Internecie, w radio lub w telewizji regionalnej -  muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie na obu stronach granic. Promocja prowadzona będzie w formie kampanii internetowej oraz kampanii radiowej.