Polityka prywatności

Wszystkie Wasze dane przetwarzamy zgodnie z "Rozporządzeniem Parlamentu i Rady Europy (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych" oraz zgodnie z dalszymi związanymi przepisami prawnymi, a to na rzecz uprawnionego interesu realizacji celów naszej organizacji; przez cały okres Waszego zainteresowania naszą organizacją, Wasze informacje przechowujemy w siedzibie naszej organizacji oraz w cloud w kraju trzecim. Przysługuje Wam prawo dostępu do informacji, do ich korygowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, określania możliwości przenoszenia oraz prawo do zgłaszania zastrzeżeń.

Kladské pomezí, o.p.s.,
Němcové 2020,
547 01 Náchod,
IČO 259 150 96,
kontakt: Markéta Venclová,
info@kladskepomezi.cz


Ogłoszenie

Branka, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČO 25915096
jest realizatorem projektu Festiwal Wrażeń. Po zakończeniu tej akcji, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, nagrań dźwiękowych i nagrań video uczestników wymienionego projektu. Materiały te - zgodnie z zapisem Ustawy nr 89/2012 Czeskiego Dziennika Ustaw - zostaną wykorzystane w celach informacyjnych w formie drukowanej, radiowej, telewizyjnej i podobnej Nagrania dla organizatora zapewnia firma Travelbakers, z.s. a Kamil Horký – REGIONKAMERA.

W Náchodzie dnia 01.07.2018
Markéta Venclová
dyrektor

pieczęć z podpisem
Němcové 2020, 547 01 Náchod
IČ: 259 15 096, tel.: 491 405 185