Festival zážitků

Stručný popis projektu


Interreg V-A Česká republika Polsko

Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

 

Aktivita: 1 Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného příhraničí

Podaktivita: Realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu

 

Aktivita: 2 Podpora využití nehmotného kulturního dědictví - Rozvoj a obnova místních folklorních tradic a dalších forem místního nebo regionálního nehmotného kulturního dědictví za podmínky jejich využití s cílem zvýšení turistického ruchu v příhraničí.

 

Termín realizace: 10/2017 - 09/2020

 

Hlavní cíle

·         zvýšení turistického ruchu v česko-kladském pomezí

·         prodloužení počtu přenocování

·         zpřístupnění kulturního odkazu regionu

·         vytvoření partnerství uvnitř regionu mezi aktéry cestovního ruchu

·         prohloubení česko-polské spolupráce

 

Při tvorbě produktu jsme reflektovali současné trendy cestovního ruchu, potřeby destinace vycházející ze současné marketingové strategie regionu Kladské pomezí. Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem bude strhnout pozornost médií a návštěvníků v době začínající letní turistické sezony a nabídnout během hlavní turistické sezony co nejvíce různorodých zážitků souvisejících s kulturním odkazem regionu. Hlavní tematické osy jsou:

 

·         významné osobnosti z oblasti kultury

·         vojenská historie

·         tradice

 

Jednotlivé aktivity projektu a jejich realizace:

Festival zážitků

Na vybraných místech – atraktivitách cestovního ruchu dojde k vytvoření zážitkového programu. Na české straně se tedy bude konat festival zážitků celkem na dvanácti místech a na polské straně na patnácti místech po dobu tří let. Každá ze zapojených atraktivit připraví zážitkový program na jednu sezonu, který bude opakovat v pravidelný den v týdnu po dobu letních prázdnin (tedy cca 9 x).

 

Web

– webové stránky budou vytvořeny ve čtyřech jazykových mutacích (CZ, PL, DE, EN). Součástí webových stránek bude i propagační film z konání festivalu zážitků, který bude možné umístit i u jednotlivých aktérů.

 

Propagační tiskoviny

- vznik propagačního katalogu „Festival zážitků“ Katalog ve čtyřech jazykových mutacích vychází začátkem každého roku před veletržní sezonou, tzn. třikrát v průběhu projektu.

 

Školení

- dvoudenní školení se bude konat před každou turistickou sezonou a konáním festivalu zážitků po dobu tří let pro české i polské aktéry zážitků. Primárními oslovenými budou jednotliví aktéři, ale účastnit se budou moci i pracovníci na jednotlivých subjektech činných v cestovním ruchu, pracovníci informačních center apod.

 

Grafický manuál

- jednotný grafický styl se bude promítat do všech výstupů projektu, jako jsou tiskoviny, naučná stezka, quest, soutěž apod.

 

Výzkum, šetření

- zajištění šetření návštěvnosti a získání zpětné vazby.

 

Soutěž

- vzhledem k užšímu propojení jednotlivých aktivit projektu vytvoření návštěvnické kartičky v jednoduchém formátu vizitky. Při nasbírání 5 razítek bude pro soutěžícího připravena drobná odměna. V případě 7 razítek bude pro první tři soutěžící připravena odměna v podobě mimořádného zážitku.

 

Naučná stezka

- jednoduché cedule označující místa zapojená do Festivalu zážitků. Naučná stezka pracuje s jednotlivými tématy na daný rok.

 

Quest

- tento výstup bude součástí naučné stezky, tzn., že by indicie mohly být součástí značení naučné stezky a oba výstupy by podporovaly návštěvnost jednotlivých zážitkových míst.

 

Otevírání a zavírání sezony

–otevírání akce je na straně polské, kde vždy jeden rok z celkových tří zajistí jeden z partnerů.

 Zavírání sezony je na straně české.

 

Marketingová kampaň

- zásadním měřítkem pro tuto aktivitu je zrcadlový efekt, tzn. že nástroje v rámci marketingu, ať už je to internet, rádio nebo regionální televize se musí promítnout na obou stranách hranice. Propagace bude probíhat ve formě internetové kampaně a rádiokampaně.