Ochrana osobních údajů

Všechny vaše údaje zpracováváme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, a to pro oprávněný zájem naplnění účelu naší organizace. Vaše informace máme uložené v sídle naší organizace a na cloudu v třetí zemi po dobu vašeho zájmu o naši organizaci. V souladu se zákonem a nařízením ,po dobu vašeho zájmu, jsou vaše údaje poskytnuty i třetí osobě v Polsku. Máte právo na přístup k informacím, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a vznést námitku.

Kladské pomezí, o.p.s.,
Karlovo náměstí 179,
547 01 Náchod,
IČO 259 150 96,

kontaktní osoba: Markéta Venclová,
info@kladskepomezi.cz


Oznámení

Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod, IČO 25915096

je realizátorem projektu Festival zážitků. Dovolujeme si upozornit, že po dobu konání této akce budou pořizovány fotografie, zvukové a obrazové záznamy účastníků zážitkové akce a budou použity přiměřeným způsobem za účelem tiskového, rozhlasového, televizního a obdobného zpravodajství v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

V Náchodě dne 1. 7. 2018
Markéta Venclová
ředitelka